Życie (Ergo Hestia)

Zgon z każdej przyczyny

ERGO Hestia wypłaci beneficjentom wskazanym przez Ubezpieczonego lub osobie uprawnionej w przypadku zgonu Ubezpieczonego 100% sumy ubezpieczenia.

Wyłączenia
 1. w wyniku czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy lub terroryzmu;
 2. w wyniku działań wojennych, powstań lub przewrotów wojskowych;
 3. w wyniku samobójstwa popełnionego przez Ubezpieczonego w okresie pierwszych dwóch lat od zawarcia umowy ubezpieczenia.

Wypadek (Ergo Hestia)

Zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku
W ramach Ubezpieczenia życia NW w przypadku zgonu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku ERGO Hestia wypłaci beneficjentom wskazanym przez Ubezpieczonego lub osobie uprawnionej 100% sumy ubezpieczenia.
Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
Z tytułu ubezpieczeń Uszkodzenie ciała NW ERGO Hestia wypłaci określony procent sumy ubezpieczenia - patrz Tabela inwalidztwo
Złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku
Z tytułu ubezpieczeń Uszkodzenie ciała NW ERGO Hestia wypłaci określony procent sumy ubezpieczenia. - patrz Tabela złamania

Choroba (Ergo Hestia)

Poważne zachorowanie - choroby nowotworowe
 1. nowotwór złośliwy (oraz wypłata 10% sumy ubezpieczenia w razie wystąpienia nowotworu in–situ, nowotworu złośliwego prostaty lub raka brodawkowatego tarczycy, które osiągnęły T1N0M0 wg klasyfikacji TNM)
Poważne zachorowanie - wariant rozrzerzony (12 chorób)
 1. nowotwór złośliwy (oraz wypłata 10% sumy ubezpieczenia w razie wystąpienia nowotworu in–situ, nowotworu złośliwego prostaty lub raka brodawkowatego tarczycy, które osiągnęły T1N0M0 wg klasyfikacji TNM)
 2. przeszczepienie narządu
 3. niewydolność nerek
 4. utrata wzroku
 5. paraliż
 6. oparzenia
 7. zawał serca
 8. udar mózgu
 9. operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by–pass)
 10. stwardnienie rozsiane
 11. operacja aorty
 12. operacja zastawek serca
Poważne zachorowanie - wariant pełny (50 chorób)
 1. nowotwór złośliwy (oraz wypłata 10% sumy ubezpieczenia w razie wystąpienia nowotworu in–situ, nowotworu złośliwego prostaty lub raka brodawkowatego tarczycy, które osiągnęły T1N0M0 wg klasyfikacji TNM)
 2. przeszczepienie narządu
 3. niewydolność nerek
 4. utrata wzroku
 5. paraliż
 6. oparzenia
 7. zawał serca
 8. udar mózgu
 9. operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by–pass)
 10. stwardnienie rozsiane
 11. operacja aorty
 12. operacja zastawek serca
 13. choroba Parkinsona
 14. niedokrwistość aplastyczna
 15. śpiączka
 16. zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi
 17. utrata słuchu
 18. utrata kończyn
 19. zapalenie mózgu
 20. bakteryjne zapalenie opon mózgowych
 21. posocznica (sepsa)
 22. łagodny guz mózgu
 23. zespół rzekomoopuszkowy
 24. ciężki uraz głowy
 25. cukrzyca typu I
 26. neuroborelioza
 27. uraz wielonarządowy
 28. zaawansowane otępienie (w tym choroba Alzheimera)
 29. utrata mowy
 30. postępujący zanik mięśni
 31. pierwotne nadciśnienie płucne
 32. choroba Crohna
 33. przewlekła niewydolność wątroby
 34. choroba Creutzfeldta–Jakoba
 35. piorunujące zapalenie wątroby
 36. postępująca twardzina układowa
 37. wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 38. operacja mózgu
 39. postępujące porażenie nadjądrowe
 40. pierwotne stwardnienie boczne
 41. kardiomiopatia
 42. toczniowe zapalenie nerek
 43. choroba Heinego–Medina
 44. ciężka postać reumatoidalnego zapalenia stawów
 45. przewlekła niewydolność oddechowa
 46. miastenia
 47. postępujące porażenie opuszkowe
 48. stwardnienie zanikowe boczne
 49. łagodny guz rdzenia kręgowego
 50. usunięcie płuca

Niezdolność do pracy (Ergo Hestia)

Całkowita niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku
Z tytułu ubezpieczenia Niezdolność do pracy NW ERGO Hestia wypłaci 100% sumy ubezpieczenia w przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego całkowitej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.
Całkowita niezdolność do pracy z dowolnej przyczyny
Z tytułu ubezpieczenia Niezdolność do pracy, Ubezpieczony otrzyma rentę w wysokości ustalonej w treści polisy, w razie wystąpienia – w okresie odpowiedzialności ERGO Hestii – całkowitej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby.
Dodatkowe świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy
Dodatkowo, z tytułu wystąpienia czasowej niezdolności do pracy, Ubezpieczony otrzyma jednorazowe świadczenie obliczane jako 20% renty przemnożone przez liczbę 6 miesięcy trwania czasowej niezdolności do pracy .

Dziecko (Ergo Hestia)

Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
Z tytułu ubezpieczeń Uszkodzenie ciała dziecka NW ERGO Hestia wypłaci określony procent sumy ubezpieczenia - patrz Tabela inwalidztwo
Złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku
Z tytułu ubezpieczeń Uszkodzenie ciała dziecka NW ERGO Hestia wypłaci określony procent sumy ubezpieczenia. - patrz Tabela złamania
Poważne zachorowanie - 20 chorób
 1. nowotwór złośliwy (oraz wypłata 10% sumy ubezpieczenia w razie wystąpienia nowotworu in situ, nowotworu złośliwego prostaty lub raka brodawkowatego tarczycy, które osiągnęły T1N0M0 wg klasyfikacji TNM)
 2. przeszczepienie narządu
 3. niewydolność nerek
 4. uraz wielonarządowy
 5. utrata wzroku
 6. oparzenia
 7. śpiączka
 8. utrata słuchu
 9. zapalenie mózgu
 10. choroba Heinego–Medina
 11. cukrzyca typu I
 12. zarażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi
 13. łagodny guz mózgu
 14. utrata kończyn
 15. paraliż
 16. niedokrwistość aplastyczna
 17. bakteryje zapalenie opon mózgowych
 18. posocznica (sepsa)
 19. ciężki uraz głowy
 20. neuroborelioza

Życie (Generali)

Śmierć ubezpieczonego

Świadczenie, w wysokości sumy ubezpieczenia, wypłacane jest w przypadku śmierci ubezpieczonego, bez względu na jej przyczynę. Wysokość sumy ubezpieczenia deklarowana jest przez ubezpieczonego. Wysokość składki regularnej zależy od sumy ubezpieczenia i wieku osoby ubezpieczonej.

Wyłączenia
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierć Ubezpieczonego była konsekwencją:
 1. wojny, działań wojennych lub stanu wojennego; aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach;
 2. samobójstwa popełnionego przez Ubezpieczonego w okresie 2 lat od daty zawarcia Umowy dodatkowej;
 3. okoliczności dotyczących stanu zdrowia.

Wypadek (Generali)

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Powiększenie kwoty świadczenia wypłacanego w związku ze śmiercią ubezpieczonego, jeśli nastąpi ona wskutek nieszczęśliwego wypadku. Wysokość sumy ubezpieczenia może wynosić od 10 000 zł do 1 000 000 zł (ale nie więcej niż dziesięciokrotność sumy ubezpieczenia w umowie śmierć Ubezpieczonego).
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
Powiększenie kwoty świadczenia wypłacanego w związku ze śmiercią ubezpieczonego, jeśli nastąpi ona wskutek wypadku komunikacyjnego. Oprócz śmierć ubezpieczonego w roli kierowcy lub pasażera w środku lokomocji obejmuje również zdarzenia powstałe w ruchu pierwszym lub rowerowym. Wysokość sumy ubezpieczenia może wynosić od 10 000 zł do 1 000 000 zł (ale nie więcej niż dziesięciokrotność sumy ubezpieczenia w umowie śmierć Ubezpieczonego).
Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
Powiększenie kwoty świadczenia wypłacanego w związku ze śmiercią ubezpieczonego, jeśli nastąpi ona wskutek zawału serca lub udaru mózgu. Wysokość sumy ubezpieczenia może wynosić od 10 000 zł do 1 000 000 zł.
Trwały uszczerbek / inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku - inwalidztwo
Świadczenie z tytułu umowy wypłacane jest w przypadku fizycznej utraty lub utraty władzy całkowita fizyczna utrata kończyny górnej (ramię, przedramię, dłoń) lub kończyny dolnej (udo, podudzie, stopa) lub całkowita i trwała utrata władzy w obrębie tych organów bądź całkowita utrata: wzroku w obu oczach, wzroku w jednym oku, słuchu w obu uszach, słuchu w jednym uchu. Możliwe jest zawarcie umowy z sumą ubezpieczenia od 10 000 zł do 1 000 000 zł.
Trwały uszczerbek / inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku - uszczerbek I
Świadczenie z tytułu umowy wypłacane jest w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu. Poziom wypłaty uzależniony jest od określonego procentowo trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wypłata odbywa się zgodnie z zasadą za 1% uszczerbku wypłacane jest 1 % sumy ubezpieczenia. Możliwe jest zawarcie umowy z sumą ubezpieczenia od 10 000 zł do 200 000 zł.
Trwały uszczerbek / inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku - uszczerbek II
Świadczenie z tytułu umowy wypłacane jest w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu. Poziom wypłaty uzależniony jest od określonego procentowo trwałego uszczerbku na zdrowiu, przy czym dla uszczerbków powyżej 5% stosuje się progresje. Oznacza to, że wysokość wypłaty za każdy procent utraty zdrowia w takim przypadku będzie multiplikowana. Możliwe jest zawarcie umowy z sumą ubezpieczenia od 10 000 zł do 200 000 zł.
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
Umowa dodatkowa może zostać zawarta wyłącznie w przypadku jednoczesnego zawarcia umowy trwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie z tytułu umowy wypłacane jest w przypadku wystąpienia urazu powodującego złamanie, zwichnięcie lub skręcenie i niepowodującego jednocześnie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie wypłacone jest w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 1000 zł za jeden uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Refundacja kosztów leczenia w następstwie NW
Zwrot kosztów, w wysokości do 100% sumy ubezpieczenia, poniesionych w związku z leczeniem po nieszczęśliwym wypadku, któremu Ubezpieczony uległ w okresie ochrony. Koszty mogą dotyczyć m. in.: udzielenia pierwszej pomocy, pobytu w szpitalu, przeprowadzenia badań, zabiegów (bez rehabilitacji) i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych), nabycia leków i środków opatrunkowych zleconych przez lekarza, transportu medycznego.
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek NW
Dzienne świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, wypłacane jest już od jednego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie wypłacane jest za max. 200 dni pobytu w szpitalu na całym świecie. Świadczenie uzależnione jest od wybranej sumy ubezpieczenia i wynosi 0,5% sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu. Możliwe jest zawarcie umowy z sumą ubezpieczenia od 5 000 zł do 50 000 zł, zatem najwyższe świadczenie dzienne to 250 zł.
Assistance
Serwis dający dostęp do usług związanych ze wsparciem ubezpieczonego w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Choroba (Generali)

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - zawał serca lub udar mózgu
 1. Udar mózgu
 2. Zawał serca
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - podstawowy (17 chorób)
 1. Anemia aplastyczna
 2. Ciężkie oparzenia
 3. Leczenie operacyjne choroby wieńcowej
 4. Łagodny nowotwór wewnątrzczaszkowy
 5. Niewydolność nerek
 6. Nowotwór złośliwy
 7. Operacja aorty
 8. Operacja zastawek serca
 9. Paraliż
 10. Przeszczepienie narządu
 11. Stwardnienie rozsiane
 12. Śpiączka
 13. Udar mózgu
 14. Utrata kończyn
 15. Utrata wzroku
 16. Zakażenie wirusem HIV
 17. Zawał serca
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - rozszerzony (41 chorób)
 1. Anemia aplastyczna
 2. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych
 3. Choroba Alzheimera
 4. Choroba Creutzfeldta – Jakoba
 5. Choroba Heinego – Medina (poliomyelitis)
 6. Choroba Leśniowskiego – Crohna o ciężkim przebiegu
 7. Choroba neuronu ruchowego
 8. Choroba Parkinsona
 9. Ciężkie oparzenia
 10. Dystrofia mięśniowa
 11. Gorączka krwotoczna (Ebola)
 12. Kardiomiopatia
 13. Leczenie operacyjne choroby wieńcowej
 14. Łagodny nowotwór wewnątrzczaszkowy
 15. Niewydolność nerek
 16. Nowotwór złośliwy
 17. Nowotwór złośliwy przedinwazyjny (carcinoma in situ)
 18. Operacja aorty
 19. Operacja zastawek serca
 20. Paraliż
 21. Pierwotne nadciśnienie płucne
 22. Piorunujące zapalenie wątroby
 23. Postępująca twardzina układowa (scleroderma)
 24. Poważny uraz głowy
 25. Przeszczepienie narządu
 26. Przewlekła niewydolność wątroby
 27. Przewlekłe nawracające zapalenie trzustki
 28. Reumatoidalne zapalenie stawów
 29. Sepsa
 30. Stwardnienie rozsiane
 31. Śpiączka
 32. Toczeń rumieniowaty układowy
 33. Udar mózgu
 34. Utrata kończyn
 35. Utrata mowy
 36. Utrata słuchu
 37. Utrata wzroku
 38. Zaawansowana choroba płuc
 39. Zakażenie wirusem HIV
 40. Zapalenie mózgu
 41. Zawał serca
Poważne zachorowania Ubezpieczonego - dodatkowe choroby
 1. Bakteryjne zapalenie wsierdzia
 2. Embolektomia płucna
 3. Gruźlica
 4. Neurobolerioza
 5. Leczenie operacyjne tętnicy płucnej
 6. Leczenie operacyjne zmiany naczyniowej mózgu
 7. Sepsa
 8. Tężęc
 9. Wcieklizna
 10. Zgorzel gazowa
Pakiet rakowy - Wystąpienie nowotworu
Umowa dodatkowa obejmuje ryzyko wystąpienia nowotworu u Ubezpieczonego lub jego dziecka. Wysokość sumy ubezpieczenia deklarowana jest przez ubezpieczonego i może wynosić od 10 000 zł do 300 000 zł. Wysokość świadczenia jest uzależniona od wybranej sumy ubezpieczenia i rodzaju nowotworu: od 20% sumy ubezpieczenia w przypadku nowotworu przedinwazyjnego (carcinoma in situ), 50% sumy ubezpieczenia w przypadku łagodnego nowotworu wewnątrz czaszkowego, maksymalnie do 100% sumy ubezpieczenia w przypadku nowotwotu o wyższym stopniu zaawansowania.
Pakiet rakowy - Assistance na wypadek nowotworu
Serwis dający dostęp do usług związanych ze wsparciem ubezpieczonego w przypadku zdiagnozowania nowotworu u niego lub dziecka, takich jak organizacja i dofinansowanie m in.: badań genetycznych dla dzieci po zdiagnozowaniu nowotworu u Ubezpieczonego, zakup peruki lub protezy, dostarczenie leków, pomoc onkopsychologa.
Druga opinia medyczna
Przedmiotem umowy dodatkowej jest sporządzenie drugiej opinii medycznej w przypadku zdiagnozowania jednej z chorób wskazanych w OWU tj. Choroba neuronu ruchowego, Ciężkie oparzenia, Niewydolność nerek, Nowotwór złośliwy, Operacja zastawek serca, Paraliż, Przeszczepienie narządu, Stwardnienie rozsiane, Śpiączka, Udar mózgu, Utrata mowy, Utrata słuchu, Utrata wzroku, Zakażenie wirusem HIV. Świadczenie dotyczy wyłącznie pokrycia kosztów sporządzenia opinii medycznej.
Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego
Świadczenie wypłacane jest w przypadku gdy ubezpieczony poddany zostanie poważnej operacji chirurgicznej wymienionej w katalogu operacji zawartym w OWU. Katalog zawiera 539 operacji. Wysokość świadczenia uzależniona jest od przypisanej w katalogu klasy operacji. Wysokość sumy ubezpieczenia może zostać podwyższona na wniosek Klienta, za dodatkową składkę, nawet do 50 000 zł, ale nie więcej niż 50% większej z sum ubezpieczenia: śmierci Ubezpieczonego lub poważnego zachorowania Ubezpieczonego.
Specjalistyczne zabiegi medyczne
Umowa Zabiegi Specjalistyczna może zostać zawarta wyłącznie w przypadku jednoczesnego zawarcia umowy Poważna Operacja. Świadczenie wypłacane jest w przypadku przeprowadzenia u ubezpieczonego jednego ze wskazanych w katalogu zabiegów medycznych (50 zabiegów z 9 kategorii m.in. wycięcie migdałków, cesarskie cięcie), będącego załącznikiem do OWU umowy. Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł i nie może być zmieniona.
Pobyt w szpitalu
Świadczenie dzienne wypłacane jest za każdy dzień pobytu w szpitalu, niezależnie od jego przyczyny. Wysokość świadczenie uzależniona jest od wybranej sumy ubezpieczenia i wynosi 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu wskutek NW lub 0,5% sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku choroby. Świadczenie wypłacane jest od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Możliwe jest zawarcie umowy z sumą ubezpieczenia od 5 000 zł do 50 000 zł (zatem najwyższe świadczenie dzienne to 500 zł).
Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu
Świadczenie w umowie polega na ryczałtowym pokryciu kosztów zakupu leków zaleconych Ubezpieczonemu po Pobycie w szpitalu w wysokości Sumy ubezpieczenia, która jest stała i niezmienna i wynosi 600 zł.
Usługi medyczne dla Ubezpieczonego
Umowa dodatkowa umożliwiająca wykonanie raz w roku, bezpłatnie, pakietu badań laboratoryjnych pomocnych w ocenie stanu zdrowia oraz dostęp do konsultanta medycznego i portalu pacjenta ułatwiającego dostęp do usług medycznych.
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu
Świadczenie wypłacane jest ubezpieczonemu w wysokości 1% Sumy ubezpieczenia z tytułu Umowy dodatkowej wystąpienia Zawału serca lub Udaru mózgu, za 1% Trwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalony zgodnie z Tabelą uszczerbków na zdrowiu. Możliwe jest zawarcie umowy z sumą ubezpieczenia od 10 000 zł do 200 000 zł

Niezdolność do pracy (Generali)

Całkowita niezdolność do pracy z dowolnej przyczyny
Wypłata świadczenia równego wskazanej sumie ubezpieczenia, w przypadku wystąpienia niezdolności do wykonywania przez ubezpieczonego jakiejkolwiek pracy. Możliwe jest zawarcie umowy z sumą ubezpieczenia od 10 000 zł do 1 000 000 zł.
Przejęcie opłacania składek
Umowa zakłada przejęcie przez Towarzystwo obowiązku opłacania składek regularnych za umowę w przypadku wystąpienia niezdolności do pracy zarobkowej u ubezpieczonego. W takim przypadku składki są opłacane przez Towarzystwo przez cały okres, gdy ubezpieczony pozostaje niezdolny do pracy (przejęcie opłacania składek nie dotyczy umów dodatkowych IKE i IKZE).
Niezdolność do samodzielnej egzystencji
Świadczenie wypłacane jest w przypadku niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego. W przypadku wystąpienia zdarzenia wypłacana jest kwota określona jako suma ubezpieczenia. Możliwe jest zawarcie umowy z sumą ubezpieczenia od 10 000 zł do 1 000 000 zł.

Dziecko (Generali)

Zdrowie dziecka - warianty Standard, Optymalny i VIP
Obejmij ochroną dzieci pozostające pod twoją opieką. Możliwe jest dopasowanie kształtu ochrony do swoich potrzeb: dostępne są trzy warianty, które zakładają różną zakresem oferowanej ochrony i wysokość sum ubezpieczenia. Zobacz zakres wariantów Zdrowie Dziecka.

Życie

Śmierć ubezpieczonego

Z tytułu śmierci ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu śmierci ubezpieczonego.

Wyłączenia
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu śmierci ubezpieczonego nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:
 1. samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego na własną prośbę, popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia na jego rachunek;
 2. poddania się przez ubezpieczonego leczeniu, terapii, zabiegom o charakterze medycznym, odbywanym poza kontrolą lekarzy lub innych osób uprawnionych;
 3. działań wojennych, stanu wojennego;
 4. czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru;
 5. skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania.

Wypadek

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Powstanie znacznego trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku dla aktywnych
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego w wyniku wypadku z wypłatą jednorazową
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku - zakres podstawowy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku - zakres dla aktywnych
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku - zakres podstawowy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku - zakres dla aktywnych
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.

Choroba

Operacja ubezpieczonego - zakres podstawowy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Operacja ubezpieczonego - zakres dla aktywnych
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Ubezpieczenie lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Poważne zachorowanie ubezpieczonego - zakres podstawowy - katalog A
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Poważne zachorowanie ubezpieczonego - zakres rozszerzony - katalog A
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Leczenie ubezpieczonego za granicą
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Druga opinia medyczna ubezpieczonego
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Sposób na raka - zakres podstawowy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Sposób na raka - zakres rozszerzony
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.

Niezdolność do pracy

Powstanie niezdolności do pracy ubezpieczonego z wypłatą renty miesięcznej - zakres podstawowy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Powstanie niezdolności do pracy ubezpieczonego z wypłatą renty miesięcznej - zakres rozszerzony
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Powstanie trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego z wypłatą jednorazową
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.

Pomoc medyczna

Pomoc medyczna - Rodzina
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Pomoc medyczna - Zdrowie
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Pomoc medyczna - Aktywni
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.

Dziecko

Powstanie trwałego inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku wypadku
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Ubezpieczenie lekowe związane z pobytem dziecka w szpitalu w wyniku wypadku
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Operacja dziecka w wyniku wypadku
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Poważne zachorowanie dziecka
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Ubezpieczenie lekowe związane z pobytem dziecka w szpitalu w wyniku choroby
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Leczenie specjalistyczne dziecka
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Leczenie dziecka za granicą
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Druga opinia medyczna dziecka
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.